Informace dezinformace

O výukovém programu

Informace - vzdělávací program pro žáky středních odborných učilišť

Následující vzdělávací program je zaměřen na problematiku příjmu a přenosu informací mezi lidmi a prostřednictvím médií. Program je založen na výuce metodou rolových a situačních her – sehrání fiktivního příběhu ve Hře na redakci a vytvoření reálného zpravodajského rozhlasové vysílání ve formě podcastu.

Cílem programu je osvojení následujících kompetencí a znalostí:

  • vznik informace (zdroje a formy informací, informační šumy a poplašné zprávy, atd.),
  • kritické zvážení informace (jak rozpoznat nedůvěryhodné informace, informační šumy, poplašné zprávy, hoaxy atd.),
  • přístup k informacím (vyhledávání informací, zákon o přístupu k informacím, atd.).

Výukový program je ideální realizovat jako dvoudenní projekt, kterému předchází úvod do výukového programu a případně i beseda s novinářem. Besedu je možné realizovat i až na konci programu. V rámci běžné výuky doporučujeme realizovat program prostřednictvím dvouhodinových bloků.

Výukový program je využitelný i pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, nicméně je třeba respekovat určitá specifika a doporučení: Doporuceni pro žáky se SVP (PDF, 231 kB).

Úvod do programu

Média a informace

Média a informace

Anotace

Téma Média a informace je ideální probrat v rámci dvouhodinovém bloku (90 min). Případně lze rozdělit téma do dvou hodin s tím, že v první hodině seznámíte žáky s formami současných masových médií – komerční, veřejnoprávní, tisk, nová média. V druhé hodině žáci pracují nejprve ve skupinkách, interpretují jednu zprávu různými způsoby – jako seriózní zprávu, bulvární, jako konspirační teorii. V závěru dohromady analyzují příklady hoaxů a dezinformací.

Cíle

Žáci se seznámí s rolí a postavením současných médií ve společnosti, seznámí se se základním rozdílem mezi komerčními a veřejnoprávními médii, s pojmem bulvarizace médií a negativy sledování zpráv pouze prostřednictvím Facebooku. Žáci umí umí určit, zda se jedná o manipulativní sdělení, ví kde hledat autora sdělení, jak hledat zdroje sdělení. Dokáží definovat pojem dezinformace, hoax, konspirační teorie

Čas

90 min/2x45 min

Pomůcky

tabule, psací potřeby, shrnutí tématu 1. hodiny pro žáky (viz příloha 4.1.1), text pro učitele k 1. hodině (viz příloha č. 5.1.1), návrh prezentace k 2. hodině pro žáky (4.1.2), shrnutí tématu 2. hodiny pro žáky (viz příloha 4.1.3)

Materiál

Beseda s novinářem

Beseda s novinářem

Cíle

Cílem besedy je seznámit žáky s náplní práce novináře, základními kroky vzniku zpráv: od porady až po výchozí mediální produkt, mít povědomí o fungování redakcí v televizním a tištěném médiu. Nad těmito tématy diskutujte při besedě s hl. postavou. Dále diskutujte, jakými konkrétními tématy se novinář a jeho médium, kde pracuje, zabývá. Dílčím cílem aktivity je motivovat žáky, aby se zajímali o novinářskou profesi.

Čas

90 min/2x45 min

Pomůcky

žádné

Materiál

První projektový den

Co je informace?

Přenos a příjem informace – zkreslení informace

Anotace

Cílem aktivity je ukázat žákům, jakým způsobem dochází ke zkreslení informace a jaké jsou základní atributy příběhu (příprava na hru na redakci). Výstupy: Žáci si uvědomují, jakým způsobem sami zkreslují informace, které slyšeli a měli je interpretovat. Uvědomí si důvody vzniku zkreslení. Uvědomí si také základní principy tvorby příběhu (sdělení), které vždy obsahuje odpovědi na otázky: Kdo? Co? Kdy? Kde? a Proč?

Čas

45 min

Pomůcky

shrnutí tématu pro žáky (4.3.3.2 a 4.3.3.3), text k tématu pro učitele (5.3.1)

Materiál

Definice pojmu informace, interpersonální a masová komunikace

Anotace

Cílem hodiny je definovat pojem informace a představit žákům základní schéma přenosu a příjmu informace. Ideální je, aby této aktivitě předcházela aktivita 7 společných věci.

Čas

45 min

Pomůcky

papíry pro skupiny (A4), fixy, text pro učitele – definice pojmu informace a schéma přenosu informace (viz příloha č. 5.3.1), podklady k tématu pro žáky (příloha č. 4.3.3.2)

Materiál

Přenos a příjem informace – kódování a dekódování informace

Anotace

Cílem hodiny je seznámit žáky s programem projektového dne a podnítit je v přemýšlení o tom, co je to informace, tím, že si vyzkouší různé způsoby přenosu a sdílení informací (verbální, neverbální).

Čas

45 min

Materiál

Příběhové drama Redakce

Příběhové drama Redakce

Anotace

Obsahem tohoto bloku je realizace rolové simulační hry s názvem Redakce. Účastníci jsou redaktoři fiktivního časopisu a jejich cílem je prověřit informace, které redakce dostala v dopise. V úvodu hry seznámí učitel účastníky s pravidly hry a způsobem práce. Účastníci na sebe postupně vezmou úlohu redaktorů i respondentů na základě toho, jakým způsobem se bude kauza vyvíjet. Informace budou získávat i zvukovými nahrávkami či fotodokumentací, které budou ztvárňovat prostřednictvím metod dramatické výchovy. Smyslem hry je ukázat účastníkům, jakým způsobem se vytváří reportáž, jakým způsobem jednat s respondenty či nakládat s informacemi, ověřovat si informace. Důležitým aspektem, na který hra upozorňuje, jsou etické principy, které by měl každý novinář dodržovat a odpovědnost vůči aktérům i čtenářům, kterou by měl novinář mít. Simulační hra je vystavěna na příběhu – pověsti o pražském Golemovi, kterou si učitel předem nastuduje. Během hry učitel upozorňuje na témata vztahující se k novinářské práci – etika, zákon o přístupu k informacím, ochrana zdroje, investigativní žurnalistika, veřejnoprávní média, soukromá média. Simulační hru na Redakci, při které si žáci vyzkouší práci novináře a jak pracovat s informacemi, je ideální rozdělit na 1. úvodní hodinu (v rámci projektového dne následovala po aktivitě Jizvy) a na dvouhodinový blok (90 min).

Čas

135 min

Pomůcky

flipchart a fixy na zapisování fakt zjištěných při investigaci, židle, případně fixy a papíry pro žáky, kopie dopis č. 1 od věrné čtenářky pro žáky (příloha 4.4.1), pracovní pozice v redakci (viz příloha č. 5.4.1); rekvizity pro učitele: dopis od pana Schmidta, zapečetěná obálka, shrnutí téma redakční práce pro žáky (4.4.2)

Materiál

Druhý projektový den

Skupinová komunikace a spolupráce

Skupinová komunikace a spolupráce

Anotace

První blok druhého dne projektového vyučování je věnovaný aktivitám a cvičením, které jsou zaměřeny na rozvoj spolupráce ve skupině, diskuse a porozumění druhým. Účastníci si tak mají uvědomit, jak se lidé dorozumívají mezi sebou, jaké plynou výhody a nevýhody ze společného vymýšlení, dorozumívání a komunikace. Cvičení ve dvojicích – Společný příběh ve dvojicích, Hypnotizér, Společný příběh O Červené Karkulce, Příběh o Jane – Vytváření společného názoru. Jak se dohodnout?

Čas

90 min/2x45 min

Pomůcky

příloha č. 4.5.1 (pro žáky)

Materiál

Rádio Student

Rádio Student

Anotace

Smyslem posledního tematického bloku projektového vyučování je tvorba reportáže do rozhlasového vysílání. Účastníci budou reportéři budou vymýšlet znělku fiktivního rádia a připraví šestiminutovou reportáž na vybrané téma (např. o kulturním centru, o škole). Při tvorbě reportáže se žáci seznámí se hlavními znaky rozhlasu a se současnými formami on-line rádií. Mimo to získají také informace o tématu, na které připravují reportáž.

Cíle

Vytvořit rádiový program o délce cca 20 minut, který bude možné odvysílat např. umístěním na www.youtube.com. Učitel dopředu zvolí téma, o kterém budou žáci vytvářet pořad např. o škole, budově školy, kulturním centru, sportovní akci apod. Důležité je, aby ke zvolenému tématu mohli žáci nahrávat rozhovory, ankety, reportáže, diskusi, pozvánku, a aby měli pro vytváření nahrávek dostatečný prostor. Prostor třídy k realizaci aktivity nelze, aby všichni žáci nahrávali najednou nahrávky v jedné třídě, navzájem by se rušili. Dále je třeba vymezit prostor, místnost, kde bude nahrávací studio – kabinet, počítačová učebna.

Čas

180 min (2x90 min/4x45min)

Pomůcky

Pro žáky: papíry A4, fixy, flipchart, dataprojektor (pokud budete promítat video), scénář pro tvorbu rádiového podcastu pro skupinky (4.6.1), diktafon pro každou skupinu, techniku pro vytvoření rádiového programu – program pro nahrávání jingleu Audacity, Editor videa (součástí Windows 10/Windows Movie Maker), počítač/laptop, mikrofon připojitelný k PC/laptopu, návod jak vytvořit rádiový program – podcast (příloha 4.6.2) Podklady pro učitele: úvod do současnosti i historie rozhlasového vysílání (viz příloha č. 5.6.1)

Materiál