Informace dezinformace

O výukovém programu

Vzdělávací program pro žáky středních odborných škol

Následující vzdělávací program je zaměřen na problematiku příjmu a přenosu informací mezi lidmi a prostřednictvím médií. Program je založen na výuce metodou rolových a situačních her – sehrání fiktivního příběhu ve Hře na redakci a vytvoření reálného zpravodajského rozhlasové vysílání ve formě podcastu.

Cílem programu je osvojení následujících kompetencí a znalostí:

  • vznik informace (zdroje a formy informací, informační šumy a poplašné zprávy, atd.),
  • kritické zvážení informace (jak rozpoznat nedůvěryhodné informace, informační šumy, poplašné zprávy, hoaxy atd.),
  • přístup k informacím (vyhledávání informací, zákon o přístupu k informacím, atd.).

Výukový program je ideální realizovat jako dvoudenní projekt, kterému předchází úvod do výukového programu a případně i beseda s novinářem. Besedu je možné realizovat i až na konci probramu. V rámci běžné výuky doporučujeme realizovat program prostřednictvím dvouhodinových bloků.

Výukový program je využitelný i pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, nicméně je třeba respekovat určitá specifika a doporučení: Doporuceni pro žáky se SVP (PDF, 231 kB).

Úvod do výukového programu

Média a informace

Média a informace

Anotace

Tematický blok Média a informace slouží jako úvod do výukového programu, který má žáky motivovat k tomu, aby se zajímali o to, jak vznikají informace i o způsob jak je přijímají. Téma Média a informace je ideální probrat ve dvouhodinovém bloku (90 min). Případně lze rozdělit téma do dvou hodin s tím, že v první hodině seznámíte žáky s formami současných masových médií – komerční, veřejnoprávní, tisk, nová média, a v druhé hodině s žáky analyzujte jimi vybranou zprávu na různých zpravodajských webech.

Cíle

1. hodina - Žáci se seznámí s rolí a postavením současných médií ve společnosti, seznámí se se základním rozdílem mezi komerčními a veřejnoprávními médii, s pojmem bulvár, bulvarizace médií, nová média a s negativy sledování zpráv pouze prostřednictvím Facebooku.

2. hodina - Žáci se seznámi s formou, jakou by mělo mít zpravodajství – předkládá čtenářům ověřená/ověřitelná fakta, uvádí své zdroje, je srozumitelné, uvádí, kdy se ve zprávě jedná o názor/komentář svědka události, odborníka, instituce či autora, autor zprávy je dohledatelný.

Čas

90 min (nebo 2x 45min)

Pomůcky

1. hodina: text pro učitele (viz příloha č. 5.1), prezentace (5.2), tabule, psací potřeby, shrnutí prezentace pro žáky (4.1)

2. hodina: flipchartový papír pro každou skupinu a psací pomůcky, lepenka či magnety pro upevnění papírů na tabuli, vytištěné zadání otázek pro skupiny, PC/mobil s přístupem k internetu, text pro učitele – charakteristika zpravodajských webů, definice dezinformace a jak ji rozeznat, etický kodex novinářů (příloha č. 5.3); text pro žáky (příloha 4.2)

Materiál

Beseda s novinářem

Cíle

Cílem besedy je seznámit žáky s náplní práce novináře, jak získávají informace pro reportáže, jak vznikají články, co obnáší práce novináře, jakými tématy se novinář zabývá. Můžete s hostem probrat také problematiku šíření dezinformací, hoaxů a falešných zpráv, etický kodex novináře, zákony, které musejí dodržovat. Besedu je možné uspořádat na začátku i po skončení výukového programu.

Čas

90 min

Materiál

První projektový den

Co je informace?

Přenos a příjem informace

Anotace

V rámci tématu představíme žákům jevy, které jsou nedílnou součástí přenosu a příjmu informace – kontext, šum, kanál, osobní zkušenost mluvčích. Jevy představíme prostřednictvím dvou cvičení – 7 společných věcí a Jizvy.

Cíle

1. hodina: Cílem je seznámit žáky s různými způsoby přenosu informace (verbálními, neverbálními) a s tím jakým způsobem ovlivňuje kontext a šum přenos a příjem informace.

2. hodina: Cílem aktivity je ukázat žákům, jakým způsobem dochází ke zkreslení informace a jaké jsou základní atributy příběhu (příprava na hru na Redakci). Žáci si ve dvojicích vypráví příběhy.

Čas

90 min/2x45 min

Pomůcky

1. hodina: papír a fixy A4 do každé skupiny, text pro učitele – definice pojmu informace a schéma přenosu informace (viz příloha č. 5.4), shrnutí tématu pro žáky (příloha 4.4)

2. hodina: shrnutí pro žáky k tématu (viz příloha 4.5)

Materiál

Definice pojmu informace

Anotace

Obsahem úvodní hodiny je definice pojmu informace, případně úvod do projektového dne. Žáci sedí v kruhu na zemi či na židlích. Pedagog posupně nechá každého účastníka zformulovat jeho očekávání od projektového dne. Na druhou část hodiny budou žáci rozděleni do skupin. Každý člen skupiny si na ostatní členy vymyslí jednu zjišťovací otázku, tedy otázku, na kterou mohou ostatní účastníci odpovědět ano/ne. Posledním úkolem úvodní hodiny bude společně ve skupině zformulovat definici pojmu „informace“.

Cíle

Žáci vytvoří vlastní definici pojmu informace

Čas

45 min

Pomůcky

flipchartové papíry, flipchart, fixy, samolepící štítky, shrnutí tématu pro žáky (příloha č. 4.3)

Materiál

Příběhové drama Redakce

Příběhové drama Redakce

Anotace

Hra na redakci spočívá v sehrávce fiktivního příběhu redakce časopisu, která řeší hluk v činžovním domě, na který si stěžuje jedna z obyvatelek. Příběh se odehrává v současnosti a při jeho sehrávce si žáci vyzkouší práci novinářů i respondentů (zdrojů), dělají rozhovory, sbírají informace a na redakčních radách rozhodují, jak budou postupovat. Příběh se skládá ze setkání rady a práce v terénu. Lektor má v příběhu roli šéfredaktora (tzn. že uvádí žáky do příběhu a řídí redakční porady), dále hraje pana Schmidta, která vstupuje do příběhu v druhé polovině a v závěru příběh ukončuje.

Cíle

Cílem aktivity je naučit žáky, jakým způsobem funguje redakce časopisu, v čem spočívá práce redaktora, novináře, jakým způsobem se vytváří téma článku, jak hledá novinář informační zdroje, jak se ověřují informace a co jsou to fakta.

Čas

135 min

Pomůcky

flipchart a fixy na zapisování fakt zjištěných při investigaci, židle, případně fixy a papíry pro žáky,

pro učitele: dopisy (ty zná jen učitel) a pracovní pozice v redakci (pro učitele) viz příloha č. 5.5, rekvizity pro lektora: dopis, zapečetěná obálka,

shrnutí témat hry Redakce pro žáky (viz příloha 4.6)

Materiál

Druhý projektový den

Empatie, konsensus a spolupráce

Empatie, konsensus a spolupráce

Anotace

Následující dvě hodiny jsou věnované aktivitám a cvičením, které jsou zaměřeny na rozvoj spolupráce ve skupině, diskuze a porozumění druhým. Účastníci si tak mají uvědomit, jak se lidé dorozumívají mezi sebou, jaké plynou výhody a nevýhody ze společného vymýšlení, dorozumívání a komunikace. Tyto hodiny lze využít jako přípravu na přípravu Rádiové podcastu, kde je funkční kooperace žáků velmi důležitá. Blok obsahuje obsahuje aktivitu 7 věcí pro šťastný život.

Cíle

1. hodina: Cílem je, aby si žáci uvědomili, jakým způsobem si vytvářejí názory o druhých a do jaké míry se do nich dokáží vcítit.

2. hodina: Cílem aktivity je procvičení spolupráce, komunikace a hledání konsensu ve skupině. Účastníci si tak mají uvědomit, jak se lidé dorozumívají mezi sebou, jaké plynou výhody a nevýhody ze společného vymýšlení, dorozumívání, komunikace.

Čas

90 min/2x45 min

Pomůcky

1. hodina: papír, fixy, flipchart, shrnutí téma pro žáky viz příloha č. 4.7

2. hodina: papír, fixy, flipchart, shrnutí téma pro žáky (viz příloha č. 4.8), způsoby hlasování pro učitele (viz příloha č. 5.6)

Materiál

Rádiový podcast

Rádiový podcast

Anotace

Představení tématu, o kterém budou žáci vytvářet reportáž. Skupinová práce – vytvoření a nahrání rádiové znělky v nahrávacím studiu se zvukařem (mikrofon, notebook, program pro nahrávání a střihání zvuku), vytvoření zprávy pro posluchače na zvolené téma (všechny skupiny mají reportovat o společném místu či objektu) a zvolenou formou – interview, rozhovor, anketa k dispozici mají diktafony a nahrávací studio. Nahrávky se pak v nahrávacím studiu sloučí, proloží znělkami a přehrají. Žáci je mohou zveřejnit např. na You Tube.

Cíle

Žáci si v praxi vyzkouší a zažijí práci reportérů.

Žáci vytvoří rádiový program o délce cca 20 minut.

Čas

2 × 90 min

Pomůcky

papíry A4, fixy, flipchart, dataprojektor (pokud budete promítat video), diktafon pro každou skupinu, techniku pro vytvoření rádiového programu – program pro nahrávání jinglu Audacity, Editor videa (součástí Windows 10/Windows Movie Maker), počítač/laptop, mikrofon připojitelný k PC/laptopu, návod jak vytvořit rádiový podcast pro žáky (viz příloha č. 4.9)

pro učitele: úvod do současnosti i historie rozhlasového vysílání (viz příloha č. 5.7)

Materiál