Informace dezinformace

O výukovém programu

Cílem programu je upozornit na momenty, které mohou ovlivnit kvalitu demokracie a demokratických postupů. Účastníci získají vědomosti o institutech obrany demokracie (možnosti obrany jednotlivce, menšiny, vyjádření nesouhlasu, účast v rozhodování). Důležitým vzdělávacím ziskem bude také zisk komunikativních kompetencí, kompetencí k vzájemné kooperaci a spolupráci a k respektování druhých. Vzdělávací program je založen na strukturovaných modelových hrách (Krysař) a práci s příběhy (Deník jedné hladovky). Příběhy demonstrují žákům důsledky voleb a rozhodnutí, seznámí je s nástroji, které umožní občanům prezentovat i prosazovat opoziční názory (např. referendum, odvolání), upozorní je na příčiny extrémních forem nesouhlasu. Modelové hry pracují s metodikou dramatické výchovy a osobnostně sociální výchovy. Žáci se budou zabývat následujícími tématy:

  • nástroje nesouhlasu (co může občan jako jednotlivec dělat, když s něčím nesouhlasí: účast v rozhodování – v zastupitelstvu, referendum, formulace odvolání; extrémní nástroje nesouhlasu – agrese, terorismus),
  • opoziční hnutí v nedemokratické společnosti, nedemokratické proudy v demokracii,
  • možnost volby a důsledky voleb,
  • globální souvislosti (jak může rozhodnutí v jednom státu ovlivnit celý svět).

Vzdělávací program je určen pro výuku žáků středních odborných učilišť - nematuritní obory. Výukový program je ideální realizovat jako dvoudenní projekt v rámci předmětu Občanská nauka nebo Český jazyk. Druhou variantou je realizace výukového programu v rámci běžné výuky prostřednictvím dvouhodinových bloků. Pro velkou skupinu nad cca 25 žáků je vhodné vzdělávací program realizovat v místnosti větší, než je běžná třída. Například v malém divadelním sále.

Účast v rozhodování

Naše hodnoty, potřeby a rozhodování

Naše hodnoty, potřeby a rozhodování

Anotace

Sehrávka příběhu o Arše. Žáci si nejprve samostatně a pak ve skupinách vytvoří seznam pro ně nejcennějších věcí. V příběhu pak postupně přichází o své cenné věci – při nalodění musí zaplatit, musí zaplatit za jídlo, přichází bouře, ztroskotají na ostrově, musejí si z něčeho vybudovat nový domov. Na konci jim zbyde jediná poslední věc. Cílem je uvědomit si svoje aktuální potřeby a hodnoty, porovnat je s ostatními – čím se lišíme, v čem jsme si podobní. Dílčím cílem je prožít si situaci, kterou běžně prožívají uprchlíci.

Čas

90 min

Pomůcky

Papíry a psací potřeby pro skupiny a pro žáky

Materiál

Průzkum názorů, naslouchání a sociální vnímání

Anotace

Žáci pracují dohromady a ve dvojicích v rámci několika aktivizujících her. Cílem aktivit je uvědomit si, že lidé mívají různé názory na určitou věc. Lidé tyto názory mohou měnit na základě vlastní zkušenosti nebo argumentu od ostatních, nebo třeba proto, že nechtějí vybočovat ze skupiny. Ustát odlišný názor, než má většina, nebývá jednoduché. Cílem demokratických systémů je najít kompromis mezi různými náhledy na svět a zároveň demokratické instituce (nezávislé soudy, ombudsman, ústava) mají zajistit, aby výsledný kompromis neporušoval práva jednotlivců či menšin.

Čas

45 min

Materiál

Příběh krysaře – simulační hra

Příběh Krysaře – Zastupitelský model vs. přímá demokracie

Cíle

Cílem následujících třech hodin je přemýšlet o tom, jak se lidé rozhodují, a vyzkoušet si rozhodování ve skupině formou diskuze, veřejného hlasování a referenda. Cílem je také prožít si dopady toho, když většina rozhodne o menšině. Použijeme k tomu jeden středověký příběh.

Čas

90 min

Pomůcky

Papíry A4 pro každého žáka a psací potřeby, učitel si před hodinou prostuduje legendu o Krysařovi a informace o městě Hameln, kde vznikla.

Materiál

Nástroje nesouhlasu

Nesouhlasící jedinotlivec v demokratické společnosti

Nesouhlasící jednotlivec v demokratické společnosti

Anotace

Aktivita navazuje na Příběh Krysaře. Žáci ve skupinách či ve dvojicích napíší dopis, kterým se budou snažit přesvědčit Krysaře, aby je ušetřil. V závěru si žáci zopakují možnosti projevení nesouhlasu jednotlivce – co může dělat občan, když s určitým rozhodnutím nesouhlasí: individuální podnět státní správě, medializace, petice, demonstrace, ombudsman, žaloba správnímu soudu.

Cíle

Cílem hodiny je nácvik přesvědčování a rozhodování.

Čas

90 min

Pomůcky

A4 arch pro skupiny a psací potřeby

Materiál

Možnost svobodné volby a důsledky voleb

Svobodná vůle, svoboda a odpovědnost

Svobodná vůle, svoboda a odpovědnost

Anotace

V rámci simulační hry, která je rozložena do 3 vyučovacích hodin, si žáci vyzkouší, jakým způsobem a na základě jakých motivů se mohou rozhodovat ostatní, jaké to může mít důsledky. Vyzkouší si hru v roli – veřejné rozhodnutí.

Čas

135 min

Pomůcky

A0 arch pro každou skupinu a psací potřeby

Materiál

Opoziční hnutí v nedemokratické společnosti

Nesouhlasící jedinec v nedemokratické společnosti

Nesouhlasící jedinec v nedemokratické společnosti

Anotace

Příběhové drama, v jehož rámci s žáky zkoumáme roli jednotlivce v opozičním hnutí v nedemokratickém režimu, seznamujeme se s nedemokratickými režimy, kdo je hrdina, co je hrdinství. Účastníci dramatu jednají za postavy ve fiktivním příběhu. Vstupem do rolí si účastníci zpřesňují svůj postoj k danému tématu. Příběhové drama je založeno na osobním příběhu politického vězně Oleha Sencova, který byl zadržen kvůli účasti na demonstracích proti anexi Krymu – Kronika jedné hladovky.

Čas

45 min

Pomůcky

Osobní příběh člověka, který obětoval pro dobro ostatních, např. držel hladovku, aby změnil nastavení vlády/práva v jeho zemi – v ověření programu byl použit příběh Oleha Svencova, popsaný v jeho knize Kronika jedné hladovky (Sencov: 2020)

Materiál

Znaky autoritářských režimů

Anotace

Pokračování příběhového dramatu O. Sencova, reflexe příběhového dramatu a shrnutí znaků autoritářských režimů. Beseda s bývalým politickým vězněm.

Čas

180 min

Materiál