Informace dezinformace

O výukovém programu

Důsledky a závazky vyplývající z volby v demokratické společnosti - vzdělávací program pro žáky středních odborných škol

Cílem programu je upozornit na momenty, které mohou ovlivnit kvalitu demokracie a demokratických postupů. Účastníci získají vědomosti o institutech obrany demokracie (možnosti obrany jednotlivce, menšiny, vyjádření nesouhlasu, účast v rozhodování). Důležitým vzdělávacím ziskem bude také zisk komunikativních kompetencí, kompetencí k vzájemné kooperaci a spolupráci a k respektování druhých. Vzdělávací program je založen na strukturovaných modelových hrách (Noemova archa) a práci s příběhy (Příběh Najáda). Příběhy demonstrují žákům důsledky voleb a rozhodnutí, seznámí je s nástroji, které umožní občanům prezentovat i prosazovat opoziční názory (např. referendum, odvolání), upozorní je na příčiny extrémních forem nesouhlasu. Modelové hry pracují s metodikou dramatické výchovy a osobnostně sociální výchovy. Žáci se budou zabývat následujícími tématy:

  • nástroje nesouhlasu (co může občan jako jednotlivec dělat, když s něčím nesouhlasí: účast v rozhodování – v zastupitelstvu, referendum, formulace odvolání; extrémní nástroje nesouhlasu – agrese, terorismus),
  • opoziční hnutí v nedemokratické společnosti, nedemokratické proudy v demokracii,
  • možnost volby a důsledky voleb,
  • globální souvislosti (jak může rozhodnutí v jednom státu ovlivnit celý svět).

Vzdělávací program je určen pro výuku žáků středních odborných škol - maturitní obory. Výukový program je ideální realizovat jako dvoudenní projekt v rámci předmětu Základy společenských věd, Občanská nauka nebo Český jazyk. Druhou variantou je realizace výukového programu v rámci běžné výuky prostřednictvím dvouhodinových bloků. Pro velkou skupinu nad cca 25 žáků je vhodné vzdělávací program realizovat v místnosti větší, než je běžná třída. Například v malém divadelním sále.

Úvod do vzdělávacího programu

Co ovlivňuje naše rozhodování?

Naše potřeby, hodnoty a rozhodování

Anotace

Tento blok se zabývá rolí naší vlastní identity v rozhodování – rolí hodnot a potřeb, které ovlivňují naše rozhodování. Dále se zabývá vlivem ostatních, naší sociální skupiny na rozhodování.

Cíle

Cílem je uvědomit si svoje potřeby a hodnoty, porovnat je s ostatními – čím se lišíme, v čem jsme si podobní.

Čas

45 min

Pomůcky

Papíry a psací potřeby pro skupiny a pro žáky

Materiál

Průzkum názorů, naslouchání a sociální vnímání

Anotace

Cílem hodiny je vyzkoušet si různé formy zjišťování názorů a informací o ostatních. Žáci pracují dohromady a ve dvojicích v rámci několika aktivizujících her. Cílem aktivit je uvědomit si, že lidé mívají různé názory na určitou věc. Lidé tyto názory mohou měnit na základě vlastní zkušenosti nebo argumentu od ostatních, nebo třeba proto, že nechtějí vybočovat ze skupiny. Ustát odlišný názor, než má většina, nebývá jednoduché. Cílem demokratických systémů je najít kompromis mezi různými náhledy na svět a zároveň demokratické instituce (nezávislé soudy, ombudsman, ústava) mají zajistit, aby výsledný kompromis neporušoval práva jednotlivců či menšin.

Čas

45 min

Pomůcky

Papíry a psací potřeby pro skupiny a pro žáky, příloha č. 5.1 pro učitele

Materiál

První projektový den

Účast v rozhodování

Příběh Krysaře – zastupitelský model vs. přímá demokracie

Anotace

Simulace jednání městské rady a hlasování v Příběhu Krysaře. Cílem je vyzkoušet si rozhodování ve skupině formou diskuze, veřejného hlasování v rámci městské rady a referenda. Cílem je také prožít si dopady toho, když většina rozhodne o menšině. Použijeme k tomu jeden středověký příběh.

Čas

90 min/2x45 min

Pomůcky

1. hodina: Příloha č. 5.2 a 5.3 pro učitele, učitel si před hodinou prostuduje legendu o Krysařovi a informace o městě Hameln, kde vznikla

2. hodina: Papíry A4 pro každého žáka a psací potřeby

Materiál

Možnosti vyjádření nesouhlasu

Možnosti vyjádření nesouhlasu

Anotace

Téma navazuje na příběh o krysařovi a zabývá se tím, co může dělat jednotlivec nesouhlasící s rozhodnutím většiny. Žákům jsou představeny možnosti vyjádření nesouhlasu jednotlivce v demokratické i nedemokratické společnosti.

Cíle

Žáci ve skupinách či ve dvojicích napíší dopis, kterým se budou snažit přesvědčit krysaře, aby je ušetřil. V závěru si žáci zopakují možnosti projevení nesouhlasu jednotlivce – co může dělat občan, když s určitým rozhodnutím nesouhlasí: individuální podnět státní správě, medializace, petice, demonstrace, ombudsman, žaloba správnímu soudu; jaké možnosti mají lidé v méně otevřených společnostech, jako například ve středověké společnosti či v autoritářských režimech.

Čas

90 min

Pomůcky

A4 arch pro každého žáka a psací potřeby

Materiál

Druhý projektový den

Možnost volby a důsledky voleb

Svobodná vůle, svoboda a odpovědnost

Anotace

V rámci simulační hry Milinonářem hned!, která je rozložena do 2 vyučovacích hodin, si žáci vyzkouší, jakým způsobem a na základě jakých motivů se mohou lidé rozhodovat a jaké to může mít důsledky. Budou se zabývat otázkami, co je to svoboda, svobodná vůle a odpovědnot.

Čas

90 min

Pomůcky

A0 arch pro každou skupinu a psací potřeby

Materiál

Extrémní způsoby vyjádření nesouhlasu

Nebezpečí terorismu a agrese

Anotace

Žáci se prostřednictvím fiktivního příběhu o Najádovi zabývají příčinami radikalizace a terorismu v demokratické společnosti. Cílem je prozkoumat příčiny radikalizace a extrémismu ve společnosti. Jak jim předcházet a jak se s nimi vyrovnat.

Čas

90 min

Pomůcky

papíry a psací potřeby pro skupiny, příběh o Najádovy (příloha 5.4)

Materiál

Jak se vypořádat s terorismem a agresí?

Anotace

Pokračování aktivity Příběh Najáda. Cílem je prozkoumat příčiny radikalizace a extrémismu ve společnosti. Jak jim předcházet a jak se s nimi vyrovnat. Žáci v rámci dvouhodinového bloku navrhnou resocializační program pro Najáda – plán návratu do běžného života, do společnosti.

Čas

90 min

Pomůcky

Příběh Najáda pro učitele (příloha 5.4), velké archy papíru pro skupiny a psací potřeby

Materiál