Informace dezinformace

O výukovém programu

Formulace a prosazení názoru či postoje - vzdělávací program pro žáky středních odborných učilišť

Vzdělávací program je zaměřen na témata společenské diskuze a řešení problémů v demokratické společnosti, s nimi související vznik občanských a politických hnutí či stran a na prosazování a formulaci postojů a názorů (prostřednictvím prezentace, informační kampaně, politického programu). Výukový program je realizován prostřednictvím simulační hry na fiktivní občanské hnutí proti výstavbě dálnice. Zároveň se žáci v programu učí řešit i vlastní společná témata, problémy. Prostřednictvím besedy jsou seznámeni s reálným občanským hnutím. Program je zaměřen zejména na rozvoj kompetencí a získání znalostí v následujících oblastech:

  • proč a jak vznikají hnutí a politické strany, jak a proč formulují své postoje, cíle a programy,
  • jaké jsou principy a strategie politické/občanské kampaně atd.,
  • pravidla a techniky diskuse a prezentace.

Vzdělávací program navazuje na vzdělávací program Informace a ptá se: Jak naložíme se získanými informacemi? Necháme problém být nebo ho budeme řešit.

Výukový program je ideální realizovat jako dvoudenní projekt (v rámci předmětu Občanská nauka nebo Český jazyk), kterému předchází beseda se členy aktivního občanského hnutí. Druhou variantou je realizace výukového programu v rámci běžné výuky (např. v rámci předmětu Občanské nauky) prostřednictvím dvouhodinových bloků

Úvod do výukového programu

Beseda se zástupcem/zástupci občanského hnutí

Příprava na besedu

Anotace

Naladění žáků na téma besedy

Čas

45 min

Pomůcky

Tabule, flipchartový papír, psací potřeby pro učitele i pro žáky, případně zařízení pro videoprojekci, příloha č. 5.3.1.1 – schéma myšlenkové mapy

Materiál

Beseda s hostem

Cíle

Cílem besedy je seznámit žáky s reálným občanským hnutím, občanským aktivismem (proč se do hnutí vůbec někdo zapojí), i s praktickým postupem přípravy reálné kampaně.

Čas

90 min.

Pomůcky

Dataprojektor, PC/laptop

Materiál

Reflexe besedy

Cíle

Cílem je shrnout si poznatky získané při besedě a představit žákům, jakým způsobem můžeme v demokratické zemi hájit svá občanská práva, účastnit se (participovat) na veřejném dění.

Čas

45 min

Pomůcky

Papír a psací pomůcky pro skupiny, příloha č. 5.3.1.3 (pro učitele), příloha č. 4.2.1.3 pro žáky

Materiál

První projektový den

Jak a proč vznikají politické strany či hnutí?

Definice problémů, které žáky štvou

Cíle

Cílem hodiny je naladit žáky na téma projektového dne, vyzkoušet si dramatické techniky a definovat a zmapovat několik společných problémů, témata, které žáky štvou v jejich okolí, třídě.

Čas

45 min

Pomůcky

Žádné, židle uspořádané do kruhu uprostřed místnosti pro každého žáka

Materiál

Politické ideologie a správa věcích veřejných

Cíle

Cílem je poukázat na možné způsoby domluvy a organizace ve velkém společenství lidí (např. společenství 1 mil. lidí) z pohledu různých politických ideologií.

Čas

45 min

Pomůcky

Větší archy papíru (flipchartový papír) pro každou skupinu, psací potřeby do každé skupiny, příloha 4.2.2.2 pro žáky

Materiál

Výběr kandidátů pro let do vesmíru

Cíle

Cílem je vyzkoušet si zaujmout určitý postoj, dále uvědomit si, jak nahlížíme na svět a na ostatní lidi v naší společnosti. Vyzkoušet si jakým způsobem dochází k vytváření pravidel v malých skupinách. Uvědomit si, na čem jsou založeny naše volby (volby adeptů na konci hry na cestu do vesmíru).

Čas

90 min

Pomůcky

Tabule nebo flipchart, psací pomůcky pro žáky a pro učitele

Materiál

Formulace a analýza problému, který nás štve

Cíle

Cílem dvouhodinového bloku je vyzkoušet analyzovat a navrhnout řešení problému pomocí stromu problému. Aktivita vede žáky k tomu, aby si uvědomili, že sami mohou problémy, věci, které jim vadí, řešit. Zároveň je cílem aktivity pomoc žákům najít kompromis mezi různými návrhy na řešení problémů.

Čas

90 min

Pomůcky

Papíry a psací pomůcky

Materiál

Druhý projektový den

Simulační hra na občanské hnutí proti výstavbě dálnice

Formulace názorů a postojů, Vytvoření postav simulační hry

Cíle

Cílem je vytvořit cca 4 postavy, které mají různá přání a cíle v životě. V rámci občanského hnutí je pak spojí společný problém, o kterém zatím nic netuší.

Čas

90 min

Pomůcky

Papíry a psací potřeby pro dvojice a skupiny, flipchart nebo tabule

Materiál

Vytvoření místa a pravidel soužití)

Cíle

Cílem je vytvořit místo, kde postavy žijí, a pravidla soužití společenství. Žáci si vyzkouší principy tvorby politických programů.

Čas

90 min

Pomůcky

Velké archy papírů, psací pomůcky, příloha č. 5.3.3.3 – nákres místa, kde žijí postavy

Materiál