Informace dezinformace

O výukovém programu

Následující vzdělávací program je zaměřen na problematiku příjmu a přenosu informací mezi lidmi a prostřednictvím médií. Program je založen na výuce metodou rolových a situačních her – sehrání fiktivního příběhu ve Hře na redakci a vytvoření reálného zpravodajského rozhlasové vysílání ve formě podcastu.

Cílem programu je osvojení následujících kompetencí a znalostí:

  • vznik informace (zdroje a formy informací, informační šumy a poplašné zprávy, atd.),
  • kritické zvážení informace (jak rozpoznat nedůvěryhodné informace, informační šumy, poplašné zprávy, hoaxy atd.),
  • přístup k informacím (vyhledávání informací, zákon o přístupu k informacím, atd.).

Výukový program je ideální realizovat jako dvoudenní projekt, kterému předchází úvod do výukového programu a případně i beseda s novinářem. Besedu je možné realizovat i až na konci probramu. V rámci běžné výuky doporučujeme realizovat program prostřednictvím dvouhodinových bloků.

Výukový program je využitelný i pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, nicméně je třeba respekovat určitá specifika a doporučení: Doporuceni pro žáky se SVP (PDF, 231 kB).

Úvod do výukového programu

Média a informace

Aktivita č. 1: Jak fungují média?

Anotace

V rámci dvouhodinového bloku se žáci seznámí se základními formami masových médií, s tím jak fungují a jaké jsou jejich cíle. Úvod probíhá nejprve formou diskuze s žáky o tom, jaká média sledují. Na diskuzi přímo navazuje výklad o roli a postavení současných médií ve společnosti. V druhé části bloku žáci ve skupinkách srovnají prezentaci jedné zprávy napříč různými zpravodajskými weby (hlavního proudu, bulvárními, alternativními i dezinfomračními).

Cíle

Žáci se seznámí s rolí a postavením současných médií ve společnosti, seznámí se se základním rozdílem mezi komerčními a veřejnoprávními médii, s pojmem bulvár, bulvarizace médií, nová média a s negativy sledování zpráv pouze prostřednictvím Facebooku.

Žáci se seznámi s formou, jakou by mělo mít zpravodajství – předkládá čtenářům ověřená/ověřitelná fakta, uvádí své zdroje, je srozumitelné, uvádí, kdy se ve zprávě jedná o názor/komentář svědka události, odborníka, instituce či autora, autor zprávy je dohledatelný.

Čas

90 min (nebo 2x 45min)

Pomůcky

1. hodina: text pro učitele (vysvětlení pojmů), prezentace, tabule, psací potřeby

2. hodina: flipchartový papír pro každou skupinu a psací pomůcky, lepenka či magnety pro upevnění papírů na tabuli, vytištěné zadání otázek pro skupiny, PC/mobil s přístupem k internetu

Materiál

Aktivita č. 2: Beseda s novinářem

Cíle

Cílem besedy je seznámit žáky s náplní práce novináře, jak získávají informace pro reportáže, jak vznikají články, co obnáší práce novináře, jakými tématy se novinář zabývá. Můžete s hostem probrat také problematiku šíření dezinformací, hoaxů a falešných zpráv, etický kodex novináře, zákony, které musejí dodržovat. Besedu je možné uspořádat na začátku i po skončení výukového programu.

Čas

90 min

Materiál

První projektový den

Co je informace?

Aktivita č. 3: Úvod do projektového dne

Anotace

Představení se, představení žáků (sedí se v kruhu, každý řekne něco o sobě – Co rád dělá?) Pedagog seznámí účastníky s tím, co je čeká, co se v rámci programu dozvědí a jakým způsobem budou pracovat. Pokud se žáci a lektor navzájem neznají požádá je o jmenovky na lepící pásku. Zeptejte se žáků: Co očekávají od programu? Na co se těší, popř. z čeho mají obavy?

Čas

10 min

Aktivita č. 4: Pět společných věcí (Přenos a příjem informace)

Anotace

Žáci nejprve sami definují, co je to „informace“. Pracují ve skupinách a pak si navzájem definice představí. Pak následuje cvičení, při kterém si žáci ve skupinách zvolí 5 až 7 věcí, které mají společné ve skupině – potom vyberou, kterou informaci sdělí ostatním skupinám přímo, opisem, pantomimou/živým obrazem/sochou z 5 židlí a nakonec zvukem. Po cvičení následuje reflexe k cvičení a původním definicím pojmu informace. Lektor zapíše výsledek na tabuli/flipchart.

Cíle

Cílem je seznámit žáky se základním principem přenosu informace mezi dvěma subjekty, objektivní vs. subjektivní interpretace informace, formami sdílení informací důležitostí zpětné vazby pro přenos informací.

Čas

80 min

Pomůcky

papíry a psací potřeby pro žáky, tabule/flipchart, text pro učitele – definice pojmu informace a schéma přenosu informace

Materiál

Aktivita č. 5: Jizvy (Přenos a příjem informace)

Anotace

Žáci si ve dvojicích vypráví příběhy z mládí, kdy např. spadli z kola a udělala se jim jizva. Příběhy, které se dozvědí od svých spolužáků, pak převypráví jinému spolužákovi, jakoby se stal jim. To se několikrát opakuje. Na závěr jsou všichni osloveni, aby někdo, kdo chce, převyprávěl všem příběh, který se dozvěděl jako poslední.

Cíle

Cílem je přiblížit účastníkům přenos informací formou ústního vyprávění. Uvědomit si jakým způsobem sami zkreslujeme informaci, kterou nám někdo předá.

Čas

45 min

Materiál

Hra na redakci

Reflexe projektového dne

Anotace

Zhodnocení dne – sedí se v kruhu na židlích a každý řekne buď, co ho bavilo, co ho zaujalo, překvapilo nebo co se během dne naučil nového?

Čas

15 min.

Aktivita č. 6: Hra na redakci

Anotace

Hra na redakci spočívá v sehrávce fiktivního příběhu redakce časopisu, která řeší hluk v činžovním domě, na který si stěžuje jedna z obyvatelek. Příběh se odehrává v současnosti a při jeho sehrávce si žáci vyzkouší práci novinářů i respondentů (zdrojů), dělají rozhovory, sbírají informace a na redakčních radách rozhodují, jak budou postupovat. Příběh se skládá ze setkání rady a práce v terénu. Lektor má v příběhu roli šéfredaktora (tzn. že uvádí žáky do příběhu a řídí redakční porady), dále hraje pana Schmidta, která vstupuje do příběhu v druhé polovině a v závěru příběh ukončuje.

Cíle

Cílem aktivity je naučit žáky, jakým způsobem funguje redakce časopisu, v čem spočívá práce redaktora, novináře, jakým způsobem se vytváří téma článku, jak hledá novinář informační zdroje, jak se ověřují informace a co jsou to fakta.

Čas

90 / 135 min (při výuce / při projektovém dni)

Pomůcky

flipchart a fixy na zapisování fakt zjištěných při investigaci, židle, případně fixy a papíry pro žáky, dopisy (ty zná jen lektor), pracovní pozice v redakci (pro učitele), rekvizity pro lektora: dopis, zapečetěná obálka

Materiál

Druhý projektový den

Empatie, konsensus a spolupráce

Aktivita č. 7: Co má kdo raději než…?

Anotace

Druhý den projektového vyučování se zahajuje tak, že účastníci sedí v kruhu na židlích či na zemi. Ještě před tím, než přistoupíme k první aktivitě, tak se účastníků zeptáme, jaká jsou jejich očekávání a stručně jim představíme náplň a harmonogram dne (cca 5–10 min). Poté společně s účastníky realizujeme cvičení na rozvíjení empatie. Nejprve si dvojice mezi sebou povídají a pak odhadují, co by si dal/vybral jejich protějšek apod.

Cíle

Cílem je, aby si žáci uvědomili, jakým způsobem si vytvářejí názory o druhých a do jaké míry se do nich dokáží vcítit.

Čas

30 min

Materiál

Aktivita č. 8: 7 nejdůležitějších věcí pro šťastný život

Anotace

V rámci aktivity si žáci vyzkoušejí a prakticky procvičí způsoby dosažení konsensu ve velké skupině – žáci nejprve ve dvojicích, čtveřicích, atd. … až na závěr jako celá třída se mají shodnout na 7 nejdůležitějších věcech v životě.

Cíle

Cílem aktivity je vyzkoušet si způsoby, jak se dohodnout ve velké skupině, především jde o prozkoušení dohody formou koncensu, aklamace. Uvědomit si jak se lidé dorozumívají mezi sebou, jaké plynou výhody a nevýhody ze společného vymýšlení, dorozumívání, komunikace. Aktivita je vhodná pro přípravu žáků na práci ve skupině.

Čas

60 min

Pomůcky

flipchart/ tabule, psací potřeby

Materiál

Varianta aktivity č. 8: Příběh Jane

Anotace

Lektor vypráví účastníkům příběh o Jane, o jejím snoubenci a dalších obyvatelích jednoho údolí. Když žáci příběh vyslechnou mají rozhodnou, kdo se v příběhu zachoval nejlépe a kdo nejhůře. Nejdříve postavy seřadí sami pak ve skupinkách po 2, po 4 atd. Nakonci rozhoduje opět celá třída, stejně jako v aktivitě 7 nejdůležitějších věcí pro šťastný život. Jedná se o jednodušší variantu aktivity 7 nejdůležitějších věcí pro šťastný život.

Čas

60 min

Pomůcky

papír, fixy, flipchart

Materiál

Rádio Student

Reflexe projektového dne

Anotace

Zhodnocení dne – sedí se v kruhu na židlích a každý řekne buď, co ho bavilo, co ho zaujalo, překvapilo nebo co se během dne naučil nového?

Čas

15 min.

Aktivita č. 9: Vytvoření rádiového vysílání, podcastu

Anotace

Představení tématu, o kterém budou žáci vytvářet reportáž. Skupinová práce – vytvoření a nahrání rádiové znělky v nahrávacím studiu se zvukařem (mikrofon, notebook, program pro nahrávání a střihání zvuku), vytvoření zprávy pro posluchače na zvolené téma (všechny skupiny mají reportovat o společném místu či objektu) a zvolenou formou – interview, rozhovor, anketa k dispozici mají diktafony a nahrávací studio. Nahrávky se pak v nahrávacím studiu sloučí, proloží znělkami a přehrají. Žáci je mohou zveřejnit např. na YouTube.

Cíle

Žáci si v praxi vyzkouší a zažijí práci reportérů.

Žáci vytvoří rádiový program o délce cca 20 minut.

Čas

2 × 90 min

Pomůcky

Papír, fixy, flipchart, dataprojektor, diktafony, program na tvorbu podcastu, počítač

Materiál