Informace dezinformace

O výukovém programu

Vzdělávací program Formulace a prosazení názoru či postoje je zaměřen na témata společenské diskuze a řešení problémů v demokratické společnosti, s nimi související vznik občanských a politických hnutí či stran a na prosazování a formulaci postojů a názorů (prostřednictvím prezentace, informační kampaně, politického programu). Výukový program je realizován prostřednictvím simulační hry na fiktivní občanské a politické hnutí (Hnutí za obydlení nové planety, Výstavba dálnice). Zároveň se žáci v programu učí řešit i vlastní společná témata, problémy. Prostřednictvím besedy jsou seznámeni s reálným občanským hnutím. Program je zaměřen zejména na rozvoj kompetencí a získání znalostí v následujících oblastech:

  • proč a jak vznikají hnutí a politické strany, jak a proč formulují své postoje, cíle a programy,
  • jaké jsou principy a strategie politické/občanské kampaně atd.,
  • pravidla a techniky diskuse a prezentace.

Vzdělávací program navazuje na vzdělávací program Informace a ptá se: Jak naložíme se získanými informacemi? Necháme problém být nebo ho budeme řešit.

Výukový program je ideální realizovat jako dvoudenní projekt (v rámci předmětu ZSV nebo ČJ), kterému předchází beseda se členy aktivního občanského hnutí. Besedu je možné realizovat i až na konci programu. Druhou variantou je realizace výukového programu v rámci běžné výuky (např. v rámci předmětu ZSV) prostřednictvím dvouhodinových bloků.

Metodika vzdělávacího programu - varianta pro střední odborné školy (PDF, 2 MB)

Metodika vzdělávacího programu - varianta pro střední odborná učiliště (PDF, 2,2 MB)

Úvod do výukového programu

Beseda se zástupcem či zástupci občanského hnutí

Aktivita č. 1: Příprava na besedu

Anotace

Cílem besedy je žáky seznámit s důvody vzniku hnutí, jaký problém hnutí řeší a jakým způsobem se ho rozhodlo řešit (propagací tématu,  kampaněmi, demonstracemi, apod.). Před samotnou besedou proběhne naladění žáků na besedu – představení téma, které hnutí řeší. Příprava otázek pro hosta.

Čas

45 min

Materiál

Aktivita č. 2: Beseda s hostem

Anotace

Anotace: Beseda s hostem nebo hosty z občanského hnutí – zaměřená na příčiny vzniku hnutí, prostředky, kterými se hnutí snaží ovlivnit určité politické rozhodnutí, veřejné mínění, jak pracují s masovými médii, osobní motivaci hosta k připojení se k hnutí. Besedu vede moderátor (lektor).

Čas

90 min

Pomůcky

Dataprojektor, PC/laptop

Materiál

Aktivita č. 3: Reflexe besedy

Anotace

Shrnutí poznatků, které si žáci z besedy zapamatovali, co je zaujalo, doplnění myšlenkové mapy. Ve skupinkách žáci řeší, jak by problém občanského hnutí řešili sami. Cílem je ukázat žákům, že může existovat více způsobů, jak lze na určitý problém reagovat, postup řešení problémů. A jaké mají tyto způsoby výhody a nevýhody.

Čas

45 min

Pomůcky

Papír a psací pomůcky pro skupiny

Materiál

První projektový den

Jak a proč vznikají politické strany či hnutí?

Aktivita č. 1: Úvod do projektového dne, Definování problémů

Anotace

Úvod do prvního projektového dne. Naladění se na téma dne. Práce ve skupinách a definování věcí, které žáky štvou. Volné navržení řešení problémů, které je štvou. Seznámení se s technikami dramatické výchovy.

Čas

45 min

Materiál

Aktivita č. 2: Politické ideologie a správa věcích veřejných

Anotace

Žáci ve skupinách definují pojmy anarchie a tyranie, výhody a nevýhody těchto způsobů správy společnosti. Simulační hra Prales přibližuje žákům možnosti soužití a domlouvání mezi různými zájmovými skupinami na jednom území. V závěru hry žáci prezentují zájmy své skupiny, čeho v rámci hry na území dosáhli a čeho chtějí dosáhnout v budoucnu.

Materiál

Aktivita č. 3: Formulace a analýza problému, který žáky štve

Anotace

Žáci řeší v rámci aktivity problém/problémy, které definovali na začátku projektového dne. Cílem je vyzkoušet si metody, jak konkrétně je možné řešit složitější problémy. Jde o metody, které se běžně používají v rámci veřejných politik – diskuze, zpřesňování definice problému a jeho analýza, strom problému, navržení konkrétních kroků k řešení problému. Všichni mají možnost se k problému vyjádřit, lektor diskuzi strukturuje, moderuje a zapisuje výstupy.

Čas

90 min

Materiál

Druhý projektový den

Varianta A: Simulační hra na hnutí za osídlení nové planety

Aktivita č. 1 Ukázka úspěšného projektu občanského aktivismu, vyjádření názoru a postoje

Anotace

Projektový den je zahájen ukázkou úspěšného projektu občanského aktivismu. Žáci si prostřednictvím několika aktivit vyzkouší vyjadřovat svůj názor a zaujímat postoj k různým situacím.

Čas

45 min

Materiál

Aktivita č. 2: Formulace názorů a postojů postav simulační hry

Anotace

Simulační hra Osídlení nové planety začíná konkurzem na vesmírný let na planetu vzdálenou 25 let. Žáci ve skupinách vytváří charaktery kandidátů a za ně se následně účastní konkurzu.

Čas

45 min

Materiál

Aktivita č. 3: Pravidla soužití na vzdálené planetě

Anotace

V rámci druhé části simulační hry mají žáci za úkol vytvořit pravidla soužití společenství na vzdálené planetě a to tak, aby vyhovovala charakteru všech kandidátů. Využit je postup, který je běžný pro vytváření programů politických stran, hnutí, či spolků. Cílem je vyzkoušet si způsoby, jak se lidé s různými zájmy mohou domluvit, aby dosáhli společného cíle (spokojený život na vzdálené planetě).

Čas

90 min

Materiál

Aktivita č. 4 Založení hnutí a kampaně za osídlení nové planety

Anotace

V závěrečné části hry žáci vytvoří politické hnutí, jehož cílem je přilákat další zájemce na cestu na novou planetu. Ve finále vytvoří kampaně hnutí a založí Facebookový profil hnutí.

Čas

90 min

Materiál

Varianta B: Simulační hra na občanské hnutí proti výstavbě dálnice

Aktivita č. 1: Vytvoření postav simulační hry

Anotace

Zahrnuje úvod do projektového dne a zahájení simulační hry. Žáci dohromady vyprávějí příběh, z něj vyberou 4 postavy, které následně ve skupinách charakterizují. Cílem je vytvořit cca 4 postavy, které mají různá přání a cíle v životě. V rámci občanského hnutí je pak spojí společný problém, o kterém zatím nic netuší.

Čas

90 min

Pomůcky

Papíry a psací potřeby pro dvojice a skupiny, flipchart nebo tabule, 4 židle s jmenovkami postav

Materiál

Aktivita č. 2: Vytvoření místa a pravidel soužití

Anotace

Postavy z příběhu získaly velmi vysokou částku a rozhodnou se, že si koupí pozemek a vystaví si zde dům, kde budou společně žít. Cílem je vytvořit místo, kde postavy žijí a pravidla soužití v domě.

Čas

90 min

Pomůcky

Velké archy papírů (flipchartové papír), psací pomůcky

Materiál

Aktivita č. 3: Vznik hnutí proti výstavbě dálnice

Anotace

V poslední části simulační hry, se žáci dozvědí, že přes jejich čtvrť těsně u jejich zahrady má být postavena čtyřproudá dálnice. Žáci se postupně prostřídají v rolích developerů podporující stavbu a občanů bojujících proti výstavbě. Cílem je vyzkoušet si zformovat občanské hnutí proti výstavbě dálnice, kde lidé žijí.

Čas

90 min

Materiál