Informace dezinformace

Další zdroje informací

Literatura:

  • Cejpek, Jiří. Informace, komunikace a myšlení. Úvod do informační vědy. Univerzita Karlova v Praze, Praha 2005.
  • De Vito, Joseph A. Základy mezilidské komunikace. Garda Publishing, spol. r r. o., Praha 2001
  • GREGOR, Miloš a Petra VEJVODOVÁ. Nejlepší kniha o fake news, dezinformacích a manipulacích!!!. 2. vydání. Brno: CPress, 2018. ISBN 978-80-264-2249-5.
  • HALADA, Jan a Barbora OSVALDOVÁ, ed. Slovník žurnalistiky: výklad pojmů a teorie oboru. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3752-5. Obsahuje vysvětlení pojmů: redakce, redaktor, šéfredaktor, editor fotoreportér, reportáž atd.
  • HRAŠE, Jiří, PUNČOCHÁŘ, Jan, 2006. Teorie a praxe rozhlasové reportáže aneb Nesamozřejmé samozřejmosti. In. Svět rozhlasu (16), 26 –32. Dostupný z: <http://www.rozhlas.cz/srt/svetrozhlasu/_zprava/svet-rozhlasu-16–941339> (14. 12. 2018) Článek obsahuje konkrétní příklady rozhlasových reportáží (ucelené, zkratku, vstup, rozhovor, sběrnou reportáž apod.)
  • MACHKOVÁ, Eva. Úvod do studia dramatické výchovy. 3., aktualizované vydání. Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2018.
  • OSVALDOVÁ, Barbora a Jan HALADA. Praktická encyklopedie žurnalistiky. 2., dopl. vyd. Praha: Libri, 2002. ISBN 80-7277-108-6. Obsahuje vysvětlení pojmů: redakce, redaktor, šéfredaktor, editor fotoreportér, reportáž atd.
  • NUTIL, Petr. Média, lži a příliš rychlý mozek: průvodce postpravdivým světem. Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-271-0716-2.
  • ULRYCHOVÁ, Irina. Drama a příběh: tvorba scénáře příběhového dramatu v dramatické výchově. 2. vydání. Praha: Akademie múzických umění v Praze, Katedra výchovné dramatiky DAMU, 2016.
  • VALENTA, Josef. Metody a techniky dramatické výchovy. Praha: Grada, 2008. Pedagogika (Grada).

Webové stránky s metodikami mediální výchovy a výchovy k demokracii